Přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky DP Pardubice

Přepravní řád

Na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (dále jen Přepravní řád) vydává:

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

pro přepravu ve vozidlech MHD Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Čl. 1

Všeobecné ustanovení 

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel a živých zvířat ve vozidlech MHD Dopravního podniku města Pardubic a.s. a stanovují podmínky pro tuto přepravu. 
 2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky Přepravního řádu a Smluvních přepravních podmínek včetně tarifu DPmP a.s.. 
 3. Řidič nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce je oprávněna dávat pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 4. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách ve střediscích předprodeje MHD. 

Čl. 2

Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije své právo k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla s platným jízdním dokladem ( dále jen “nástup do vozidla” ). 
 2. Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla. 
 3. Pro přepravu na linkách MHD Dopravního podniku města Pardubic a.s. platí jízdní doklad vydaný Dopravním podnikem města Pardubic a.s.; v případě jízdenek na jednotlivou jízdu platí i jízdenky vydané Dopravním podnikem města Hradce Králové a.s.. 

Čl. 3

Jízdní doklad

 1. Cestující je povinen po celou dobu trvání přepravy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje. 
 2. Platným jízdním dokladem je: 
 1. platná jízdenka pro jednotlivou jízdu, 
 2. řádně vyplněný platný kmenový list s příslušnou časovou jízdenkou, 
 3. platný průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek právo na přepravu. 
 1. Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněna odebrat v případech, kdy jízdní doklad:
 1. je používán bez vyžadované fotografie, 
 2. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití, 
 3. obsahuje údaje neodpovídající skutečnosti nebo neoprávněně pozměněné, 
 4. je použit neoprávněnou osobou, 
 5. cestující použil v rozporu se stanovenými tarifními podmínkami, tarifem nebo zvláštním předpisem 
 6. je použit po uplynutí doby jeho platnosti 
 7. není originálem. 

Pověřená osoba je povinna vydat cestujícímu o odebrání jízdního dokladu potvrzení.

Čl. 4

Placení jízdného, dovozného a přirážek

 1. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a dovozného za přepravu ručních zavazadel a tarifní podmínky jsou stanoveny tarifem MHD Pardubice, který stanovuje Rada města Pardubic ( dále jen tarif MHD Pardubice ). 
 2. Jízdenka je platná, jde-li o originál vydaný dopravcem a jsou-li na určeném místě na jízdence vyznačeny znaky potvrzující tarifní odbavení cestujícího pomocí označovacího zařízení, a to podle pokynů vytištěných na jízdence, nebo je na jízdence zaznamenán údaj o zaplacení jízdného pro příslušnou přepravu. 
 3. Cestující je povinen před nástupem do vozidla mít jízdenku pro zamýšlenou přepravu a po nástupu do vozidla si jízdenku pro jednotlivou jízdu bezodkladně označit v nejbližším označovacím zařízení. 
 4. Při nástupu cestujícího do vozidla se psem na vodítku nebo s ručním zavazadlem, které i jen jediným rozměrem překročí hranici: 
 1. 25 x 40 x 60 cm, 
 2. délky nad 150 cm s průměrem větším než 20 cm, 
 3. 5 x 80 x 100 cm u zavazadla ve tvaru desky, 

je cestující povinen mít též jízdenku pro tuto přepravu a jízdenku označit dle předchozího odstavce. Jízdenka musí být v ceně stanovené pro příslušnou přepravu tarifem MHD Pardubice.

 1. 5. V případě nákupu jízdenky v doplňkovém prodeji u řidiče je cestující povinen nastoupit předními dveřmi a jízdenku bezodkladně označit v označovacím zařízení u řidiče. 
 2. 6. Jízdné za jednotlivou jízdu se nevrací. Případy týkající se vrácení časového jízdného řeší vedoucí prodejního a informačního střediska, Jindřišská ul., 2039. 
 3. 7. Výše přirážky za porušení přepravních podmínek je uvedena v tarifních podmínkách MHD Pardubice. 

Čl. 5

Přeprava dětských kočárků, jízdních kol a tříkolek

 1. Cestující může vzít do vozidla kočárek s dítětem pokud to obsazení vozidla dovoluje a jen s vědomím řidiče, a to jen určenými dveřmi; průjezd kočárku vozidlem není dovolen. Cestující s dětským kočárkem je při nástupu do vozidla povinen sdělit řidiči, na které zastávce bude vystupovat. Ve vozidle smí být přepravován pouze jeden dětský kočárek, řidič může výjimečně povolit přepravu dalších kočárků, pokud to provozní poměry na lince umožňují. Dětský kočárek se přepravuje ve vyhrazeném prostoru, označeném na vnější straně dveří symbolem kočárku. Cestující musí zajistit kočárek proti samovolnému pohybu a být u něho po celou dobu přepravy. 
 2. Přeprava kočárků používaných pro jiné účely než je přeprava dítěte, jízdních kol a tříkolek není povolena 

Čl. 6

Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy

 1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je povinen toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho žádost uvolnit. 
 2. Dopravce vyhradí a označí ve vozidlech MHD nejméně šest míst k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 3. Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo výstup cestujících. 
 4. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost a zajistí-li si cestující pomoc při nakládání a vykládání vozíku a při zajištění vozíku proti samovolnému pohybu. 
 5. Umožňuje-li technické provedení vozidla přepravu vozíků pro invalidy, zajistí dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem. 
 6. Cestující na vozíku pro invalidy může nastoupit do vozidla pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče. 

ČL. 7

Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Povinnosti dopravce: 
 1. podávat informace o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených přepravních podmínkách na místech určených pro styk s veřejností, 
 2. zveřejňovat alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu MHD ve vozidle, 
 3. zajistit prodej jízdenek po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím, 
 4. udržovat pořádek, čistotu a klid ve vozidle, 
 5. používat audiovizuální techniku ve vozidle tak, aby nebyla na obtíž cestujícím, s výjimkou zařízení sloužících k informování cestujících, 
 6. pokud jsou vozidla vybavena technickým zařízením umožňujícím oznamování názvu stanic, oznamovat název stanice nejpozději při zastavení vozidla ve stanici a oznamovat název následující stanice nejpozději při odjezdu vozidla ze stanice, 
 7. zajistit znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku stanice, stojí-li ve stanici současně více vozidel; znovuzastavení každého vozidla v úrovni označníku v případě, že se ve stanici nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí, 
 8. používat vozidla, která s ohledem na délku spoje nebo charakter přepravních služeb splňují požadavky na bezpečnou a pohodlnou přepravu cestujících. 
 1. Povinnosti cestujících: 
 1. po celou dobu přepravy mít u sebe platný jízdní doklad a na požádání oprávněné osoby dopravce se jím prokázat; přepravuje-li zavazadla nebo živá zvířata, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se nepřepravují bezplatně, 
 2. po nástupu do vozidla a případném zakoupení jízdenky v doplňkovém prodeji jízdenek u řidiče bez prodlení označit jízdenku, je-li tato k označení určena, v některém z označovacích zařízení ve vozidle, 
 3. ve spojích s povinným nástupem předními dveřmi předložit řidiči ke kontrole platný jízdní doklad, 
 4. nesmí před označením jízdenky zaujmout místo k sezení, bezdůvodně manipulovat se zavazadly nebo provádět jinou činnost nesouvisející s bezodkladným označením jízdenky, 
 5. nesmí si označit jízdenku v době kontroly jízdenek, v tuto dobu označená jízdenka je neplatná, 
 6. nemá-li platnou jízdenku, je povinen setrvat ve vozidle po celou dobu úředního výkonu pověřené osoby, tj. do zaplacení tarifem stanoveného jízdného a přirážky nebo do prokázání totožnosti cestujícího k potřebě vymáhání této přirážky, 
 7. sám dbát o to, aby v nástupní zastávce včas do vozu nastoupil, ve správné zastávce přestoupil a v cílové zastávce vystoupil, 
 8. nastoupit do vozidla a vystoupit z něj tehdy, není-li vozidlo v pohybu a jen v zastávce nebo v místě určeném oprávněnou osobou, 
 9. k nástupu a výstupu použít dveře podle jejich označení, 
 10. dbát pokynů řidiče nebo pověřené osoby dopravce, 
 11. cestující stojící ve vozidle jsou povinni se za jízdy držet, 
 12. na vyzvání pověřené osoby uvolnit místo k sezení pro starou nebo nemocnou osobu, invalidu nebo těhotnou ženu, 
 13. umožnit naložení, vyložení a umístění kočárku s dítětem ve vozidle, 
 14. v době přepravní špičky má cestující s bezplatně přepravovaným dítětem právo obsadit pouze jedno místo k sezení, 
 15. zabezpečit přepravu dítěte do 6 let doprovodem osobou starší 10 let věku, 
 16. zdržet všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle, čistotu vozidla a cestujících, nebo působit rušivě na zaměstnance dopravce při výkonu jejich služby, nebo způsobit škodu dopravci nebo cestujícím. 
 1. Cestujícím není dovoleno zejména:
 1. vystupovat a nastupovat, dává-li řidič zvukovou nebo světelnou návěst “Nenastupujte, nevystupujte”, popř. “STOP”, 
 2. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla 
 3. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla 
 4. mluvit za jízdy s řidičem, 
 5. nastupovat do vozidla prohlášeného řidičem za obsazené, 
 6. nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 7. kouřit ve vozidle, 
 8. konzumovat jakékoli potraviny a nápoje, 
 9. odkládat zavazadla nebo živá zvířata na sedadla, 
 10. chovat se ve vozidle hlučně, pískat, zpívat nebo provozovat hudbu i reprodukovanou, 
 11. ve vozidlech označených příslušným symbolem používat mobilní telefony, 
 12. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla, 
 13. porušovat ustanovení těchto smluvních přepravních podmínek. 

Čl. 8

Podmínky přepravy zavazadel

 1. Jako zavazadlo lze přepravovat snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Cestující si smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři zavazadla. Manipulace se zavazadly ani jejich uložení nesmí bránit ostatním cestujícím v plnění tarifních povinností. 

Placení dovozného podléhají:

 • zavazadla o větším počtu než je uvedeno v předcházejícím odstavci, 
 • zavazadla, která i jen jediným rozměrem překročí hranici 25 x 40 x 60 cm, 
 • předměty delší než 150 cm s průměrem větším než 20 cm, 
 • předměty ve tvaru desky o rozměrech větších než 5 x 80 x 100 cm. 
 1. Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní předpisy a není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž. Živá zvířata jako ruční zavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Beze schrány mohou cestující vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu. Cestující se psem beze schrány může nastoupit jen s vědomím řidiče. V době zvýšených nároků na přepravu může řidič psa bez schrány odmítnout. Psy doprovázející slepce nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 
 2. Obsahem zavazadla nesmějí být věci: 
 1. které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na zdraví osob nebo jejich majetku a věci neskladné ( např. jízdní kola, tříkolky, zasklená okna a skla bez pevného ochranného obalu apod. ), 
 2. látky a předměty nebezpečné s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu max. 10 kg, nádoby s topnou naftou o celkovém obsahu max. 20 litrů a akumulátorem zajištěným proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory, při čemž je cestující povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči a umístit ji ve vozidle podle jeho pokynů; ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí, 
 3. nabité střelné zbraně, věci výbušné, jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé nebo věci, které mohou způsobit nákazu 
 4. věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem apod. by mohly být cestujícím na obtíž, 
 5. předměty, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, 
 6. předmět, jehož rozměr je větší než 50 x 60 x 80 cm, nebo předmět delší než 300 cm, anebo předmět ve tvaru desky, je-li větší než 100 x 150 cm. 

Čl. 9

Přepravní kontrola

 1. Pověřená osoba dopravce se při provádění přepravní kontroly prokazuje kontrolním odznakem a na žádost cestujícího i průkazem dopravce; tato povinnost se netýká řidiče vozidla 
 2. Řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce je oprávněna: 
 1. požadovat od cestujícího předložení platného jízdního dokladu, 
 2. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem zaplatit tarifem stanovené jízdné a přirážku ve výši stanovené v tarifních podmínkách nebo vyžadovat prokázání totožnosti cestujícího k potřebě vymáhání této přirážky, 
 3. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, 
 4. vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, 
 5. nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 
 6. pro zachování plynulosti a bezpečnosti provozu rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním nástupu a výstupu určenými dveřmi, 
 7. pokud cestující odmítne zaplatit přirážku k jízdnému a odmítne prokázat totožnost, je pověřená osoba oprávněna jednat v souladu se zněním Občanského zákoníku § 6 tak, aby byla zajištěna práva dopravce. 
 1. Cestujícím, kteří nebudou mít zaplacenou pohledávku na oddělení přepravní kontroly, nemusí dopravce umožnit nákup časové jízdenky do doby vyrovnání dlužné částky. 
 2. Ohrozí.li cestující porušením svých povinností řidiče vozidla nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200 / 1990 Sb., o přestupcích. 
 3. Cestující, který úmyslně, z nedbalosti, příp. pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek znečistí vozidlo nebo jiné zařízení dopravce, a cestující, který přes upozornění, případně napomenutí pověřené osoby pokračuje v jednání, jímž ohrožuje bezpečnost nebo narušuje plynulost přepravy, je povinen zaplatit přirážku a náklady spojené s vyčistěním a případně s dezinfekcí vozidla. 
 4. Prohlásí-li cestující při kontrole jízdenek, že má platnou časovou jízdenku s měsíčním nebo delším časovým obdobím platnosti, popř. průkaz opravňující k bezplatné přepravě a prokáže-li tuto skutečnost po zjištění totožnosti ve lhůtě tří dnů ode dne kontroly, zaplatí na oddělení přepravní kontroly DPmP a.s., Teplého 2141, manipulační poplatek stanovený tarifem. Z takto předloženého dokladu musí být patrné, že byl platný v době kontroly. Nesplní-li cestující tuto povinnost, zaplatí po stanoveném termínu jízdné a přirážku. 
 5. Přirážka za jízdu bez platného jízdního dokladu je stanovena ve výši 1 000,- Kč, v případě zaplacení přirážky do deseti dnů od provedené kontroly se přirážka snižuje na 400,- Kč a v případě zaplacení na místě na 200,- Kč. 

Čl. 10

Ostatní ustanovení

 1. Nalezené věci v prostředcích MHD se ukládají v areálu Dopravního podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice. Informace o nálezech podává oddělení ztrát a nálezů. 
 2. Informace podávají prodejní a informační střediska a dispečink DPmP a.s.. 

Čl. 11

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel v MHD provozované Dopravním podnikem města Pardubic a.s. od 1.7.2000. 
 2. Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech MHD a v prodejních a informačních střediscích. 
 3. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici na pracovišti dopravce v Dopravním podniku města Pardubic a.s., Teplého 2141, Pardubice a v prodejních a informačních střediscích. 

V Pardubicích dne 29.6.2000

Ing. Dalibor Haken
ředitel společnosti